Tham là bản chất của loài người (cũng như các loài vật khác). Chỉ có các cơ chế kiểm soát thích hợp mới hạn chế được. Tham nhũng quyền lực suy cho cùng cũng từ lòng tham: tiền, tài sản, đất đai... cũng phải có cơ chế kiểm soát bằng luật pháp.


13/01/2018 - lê Huxu Anh

Đúng như vậy, không có ý kiến gì thêm nhưng ở Việt Nam không thực hiện được vì sao? Câu trả lời này chỉ có các nhà quản lý làm được và trả lời được.


12/01/2018 - thanh