Muốn đột phá nền kinh tế trước tiên phải tinh gọn bộ máy hành chính công, ban ngành nào dư không còn phù hợp nữa thì cho giảm, gom lại chung và thu hút nhân tài, giảm thủ tục hành chính, không như hiện nay khi không quản lý nổi lĩnh vực nào đó thì ra quyết định, nghị định, giấy phép con... nhằm hạn chế vì kém trình độ, nó đi ngược với xu hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa và kinh tế thị trường, làm doanh nghiệp tư nhân, hộ cá nhân không muốn lớn mạnh vì thủ tục quá nhiêu khê, không công bằng trong cạnh tranh.

Thuế thì mỗi năm lại nhiều lý do để nâng lên, đẻ ra cái để thu, chung chi, phần trăm khi đấu thầu, luật ngầm... Ai dám mạnh? Mà mà doanh nghiệp sợ không dám lớn mạnh, chỉ ai có quan hệ mới dám vì không người đỡ đầu là rất khó khăn, vì bị hành, vì kiểm tra, vì thủ tục kiểm, chờ đợi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mất uy tín với đối tác.


12/01/2018 - Vương Gia