Thích câu này của bạn, "ai ăn cứ ăn mà ai chịu cứ chịu", giống câu "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi".


14/01/2018 - Hien

Nếu tính tổng thể: giá năng lượng + xử lý hậu họa (thí dụ như dùng than đá thì gây ô nhiễm -> bệnh tật -> chữa bệnh) thì đúng như ông Kerry nói. Nó cũng tương tự như sản xuất thuốc lá -> là có tiền cho người sản xuất,  thu được thuế. Nhưng hậu quả -> sức khỏe kém -> chữa bệnh tốn kém.

Có điều ở ta ai ăn cứ ăn mà ai chịu cứ chịu. Có 3 quyền lợi: cá nhân, tập thế và cộng đồng. Chúng ta đang ở hai thứ đầu.


13/01/2018 - lê Huxu Anh

Ý bạn là sao? Sao phải cẩn thận với người Mỹ, phải nói lý do chính đáng chứ?


13/01/2018 - Hien

Hãy tỉnh táo với người Mỹ.


12/01/2018 - Nguyen hieu