https://vi.wikipedia.org/wiki/ T%C6%B0_b%E1%BA%A3n_nh %C3%B3m_l%E1%BB%A3i_%C3%ADch.Đề nghị độc giả nghiên cứu lại khái niệm.


14/06/2018 - minh dang

Nói là "tư bản thân hữu" thì không đúng. TQ có đâu là chế độ tư bản mà là XHCN. Vậy nên dùng từ đại loại như là "Doanh nghiệp thân hữu"...


12/06/2018 - Võ Văn Sự