Ở Mỹ người Trung Quốc cũng tham gia mua bán nhưng luật và thuế chặt chẽ . Nên chính phủ Mỹ họ lúc nào cũng làm chủ sân chơi.


12/06/2018 - Hồ Thành