Chỉ nên thu hồi mặt bằng các hộ ven kênh đủ để xây dựng bờ kè, cây xanh, thoát nước. Riêng một số đoạn có diện tích lớn thì giãi phóng mặt bằng hết lên đến đường giao thông theo qui hoạch đủ để xây dựng chung cư tái định cư tại chỗ. Khi đó diện tích GPMB ít đi và kinh phí bồi thường GPMB tái định cư sẽ giảm.


13/06/2018 - lê bá cường