BÌNH LUẬN

Nếu đề thi phổ rộng kiến thức đến tận vùng sâu vùng xa đều làm được hết thì trường đại học khó tuyển sinh. Đề thi cứ ra theo cách 50% đề bài đủ để tốt nghiệp cấp 3, còn lại là để phân loại thí sinh thi đại học.


10/07/2018 - Phuong