BÌNH LUẬN

Kế hoạch 10 tàu bay đến 2030. Bao gồm cả Airbus và Boeing song ở mục này .thesaigontimes.vn/275013/chinh-phu-cho-phep-thanh-lap-hang-hang-khong-tre-viet thì kế hoạch đến 2023 là 10 tàu bay. Xin cho hỏi vì đâu có sự trên lệch này?


12/07/2018 - Phuong