BÌNH LUẬN

Thanh lập mới gần 65.000 doanh nghiệp, ngưng hoạt động gần 54.000 doanh nghiệp. Một con số đáng suy ngẫm! Tổng vốn đăng ký mới khoảng 650.000 tỉ đồng. Nhưng sao không thấy số vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh?

Trong các hội thảo tác động của chính sách vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, hay tương tự... các số liệu thường rất ấn tượng? Bệnh thành tích vẫn lảng vảng đâu đó trong các báo cáo.


12/07/2018 - Hồ Trinh

Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều thế mà GDP vẫn tăng 7,03% đúng như mục tiêu kế hoạch đấy. Thực tế ra sao ai kiểm định, hay là bệnh thành tích?


11/07/2018 - Hai Bô