Bài viết chưa đề cập đến vị thế cá nhân trong chính sách kinh tế. Rất nhiều quyết định, chính sách được ban hành bởi tư duy nhiệm kỳ. Dân gian gọi là "số dư chuyển sang hay mang sang...".


14/09/2014 - dang nguyen

Chính phủ đi vay nhiều nhưng việc sử dụng vốn vay đó có hiệu quả chăng ?


14/09/2014 - Di