Mô hình chính quyền TƯ và địa phương chưa hoàn thiện thì khó mà giải phóng hết năng lực sản xuất của tất cả địa phương, vùng miền, người dân, doanh nghiệp. Kiến nghị nhà nước thử nghiên cứu mô hình "chính quyền liên bang/vùng kinh tế" của Nga, TQ (thực tế TQ là mô hình ủy quyền mạnh giống mô hình liên bang), Đức, Úc , Hoa Kỳ..., mô hình nào thích hợp nhất với VN.

Về phân phối thu ngân sách thì nghiên cứu theo tổng tiêu dùng hàng hóa dịch vụ cuối cùng - rất văn minh sòng phẳng, không tranh giành xin cho, giống châu Âu đang làm.

Phạm vi không gian mộ vùng mới đủ "không gian kinh tế" cho quy hoạch phát triển đồng bộ, không manh mún. Quy hoạch phát triển kinh tế toàn quốc hiện mang tính khiên cưỡng xin cho. Chính quyền bang có một tác dụng lớn nữa là "rào chắn kỹ thuật" cho hàng nước ngoài nhập vào do nhiều đầu mối "rào cản kỹ thuật". Ở Mỹ, Úc...cũng vậy.

Với mô hình ủy quyền mạnh, giám sát mạnh này, hy vọng VN sẽ phát triển kinh tế mạnh mẽ trước khi ký Hiệp định TPP.


26/04/2015 - Minh Việt