Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bài viết này, nhất là phải có sự chung sức của các doanh nghiệp. Việc hướng nghiệp cho học sinh là quá tốt, nhờ đó, đất nước sẽ nhanh chóng đổi mới .


30/03/2015 - Tam