Bài viết rất có giá trị, xin nêu ý kiến bổ sung: Muốn có một nền đại học thực thụ điều kiện phải có là một nền đại học tự trị như các quốc gia tiên tiến đã thực hiện hàng bao thế kỷ nay.


05/09/2015 - V.D