Phồn hoa gì đâu, toàn hàng TQ thôi. Thậm chí trong sản xuất cũng phần nhiều nguyên phụ liệu TQ. Giá trị kinh tế thấp.


09/05/2016 - Li