Chính sách về BOT chưa phù hợp thực tế, không như mong đợi. Cần tổ chưc hội thảo đánh giá toàn diện đầu tư BOT mời những chuyên gia, nhà quản lý, đặc biệt là những người làm trực tiếp để rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp cho vấn đề BOT.


26/06/2018 - N. Hoành

Quản lý nhà nước về chính sách, thu phí đang còn nhiều kẽ hở nên chủ đầu tư có thể che giấu lưu lượng thực tế.


24/06/2018 - Võ Công Điền