Ở các nước đều có nhiều loại hình y tế nhưng tách biệt rõ ràng là hệ thống công lập phục vụ cho một bộ phận bệnh nhân không đủ điều kiện và hệ thống BV tư nhân hoạt động vì lợi nhuận kết hợp phục vụ, vấn đề là những bác sĩ, điều dưỡng dù phục vụ ở bộ phân nào vẫn được trả thù lao chính đáng. Nên nếu nhà nước đừng ôm quá nhiều BV công, mỗi địa phương tuỳ mức độ chỉ nên duy trì vaì hệ thống BV công lập và hê thống y tế dự phòng, bác sĩ gia đình, còn các BV tư nên cho xã hội hoá. Có như vậy nhà nước mới đủ sức trả lương thoả đáng cho hệ thống nhân viên khối công lập.


23/09/2018 - nguyễn trung thực