Phá sản thì ngân hàng lượm tài sản trước, đến nhà nước, đến người lao động... hết tiền khỏi trả cho con nợ khác!


24/09/2018 - Ngoc Tham Phan