Tác giả nói rất đúng, thay vì dùng khái niệm lãi/lỗ, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) nên dùng các tiêu chí khác để đo lường mức độ “lành mạnh” của một công ty như dòng tiền, doanh thu, lượng người dùng... để phù hợp với xu hướng của thời đại.
26/10/2018 - Phạm Kiên
Quy định trong dự thảo luật này đã chặt chẽ hơn, đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro của các nhà đầu tư.
26/10/2018 - Trí