Kinh nghiệm quốc tế cho thấy công thức sau đây rất hữu hiệu trên mọi lĩnh vực: (1) Phạt nặng, (2) Quy ra chi phí bằng tiền, (3) Tăng thuế, (4) Giáo dục, truyền thông, (5) Văn hóa.
07/11/2018 - duy nhat

Cần cấm luôn. Đốt pháo là truyền thống ngàn đời nhưng có hại quá cần phải cấm là cấm được đấy thôi.


06/11/2018 - Huy