Xin phản hồi các ý kiến phản đối của bạn như sau.

1. Đoạn bạn trích dẫn là đang nói về chuyện xảy ra ở nước ngoài, chứ không phải là ở Việt Nam, đã áp dụng ở Việt Nam.

2. Bạn cho rằng NĐ 20 đã xác định rõ ràng nhưng rất tiếc là nhiều người không nghĩ vậy. Xin xem ví dụ ở trong link dưới đây https://www.thesaigontimes.vn/270640/Doanh-nghiep-bat-dau-tham-Nghi-dinh-20l

3. Trong bài có khuyến nghị phải xác định trường hợp nào được miễn, giảm thuế đánh lên chi phí lãi vay (gồm lãi vay ngân hàng) để tránh bị đánh thuế hai lần. Vả lại, nếu không được hưởng thuế ưu đãi thì cũng không có gì là "bất công" vì tất cả các doanh nghiệp khác (dù "vô tội") cũng sẽ bị chịu chung như thế, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác, như đã nêu trong bài. Để tránh bị "bất công" thì càng phải có quy định miễn, giảm, tránh đánh thuế hai lần như nói trong bài.


16/11/2018 - Phan Minh Ngọc

Tôi không đồng ý với nhận định của tác giả ở ba điểm:

1. Đoạn: "Thêm nữa, thuế lợi tức đánh lên chi phí lãi vay giữa các công ty liên kết cũng có thể được hoàn lại trong một số trường hợp".

Lý do phản đối: Luật thuế TNDN hiện hành, không có điều khoản nào qui định việc hoàn lại thuế TNDN cả!

2. Đoạn: "Điều mà VN cần làm là... định nghĩa rõ lãi vay có gồm lãi vay ngân hàng hay không. Nếu có, thì có được miễn, giảm thuế hay không và trường hợp nào được miễn, giảm hay hoàn thuế".

Lý do phản đối: NĐ 20 đã xác định rõ là: Tổng chi phí trả lãi vay bị áp trần chi phí lãi vay 20%. Nghĩa là phải bao hàm: chi phí trả lãi vay cho DN có giao dịch liên kết và tất cả các chi phí trả lãi vay của cá nhân, tổ chức khác.

3. Đoạn: "...DN trong nước tiến hành chuyển giá qua các công ty có giao dịch liên kết hoạt động ở những địa phương có ưu đãi về thuế. Do đó, phải áp dụng NĐ 20 cho toàn bộ DN trong và ngoài nước ...".

Lý do phản đối: vậy trường hợp đa số các DN trong nước, tuy có giao dịch liên kết, nhưng bản thân từng DN đều không được hưởng ưu đãi về thuế, thì sao? Họ phải chịu áp trần tổng chi phí trả lãi vay = 20% EBITDA, thì thật là bất công. Chưa kể, định nghĩa về giao dịch liên kết rất chặt chẽ: chỉ cần cha là Giám đốc DN A, mượn/mua một tài sản của DN B để sản xuất/kinh doanh; và giám đốc DN B nầy có quan hệ gia đình với giám đốc DN A; thế thì giao dịch liên kết giữa hai công ty đã hình thành. Cả hai DN đều bị áp trần tổng chi phí lãi vay 20% EBITDA- kể cả khi chỉ vay tiền của ngân hàng thương mại.


14/11/2018 - Nguyễn Thái Sơn