Lôm côm nhỏ lẻ theo phong trào, thiếu chiều sâu.


17/11/2018 - HaMikc