Sao trong TPHCM lại phải 11.000 USD thì mới đủ điều kiện trong khi ngoài HN chỉ cần 7.000 USD, đề nghị báo giải thích rõ.


30/11/2018 - Anh Nguyễn Quý