Bộ máy HCNN là phải thống nhất cả nước, không thể có chuyện mỗi tỉnh theo một mẫu riêng. Mấy ví dụ về cách sáp nhập Sở của mấy tỉnh như trên là không đúng về nguyên tắc tổ chức nền HCNN, không cần biết là có đúng về khoa học hay không Lê Sỹ Thiệp. Học viện HCQG.


27/12/2018 - Lê Sỹ Thiệp