Tỷ giá tăng là đúng, nguồn cung tiền M2 hiện nay đã lên 9 triệu tỉ đồng trong nền kinh tế; dự trữ ngoại hối tuy cũng tăng nhưng tỷ lệ cung tiền M2/ngoại hối cao hơn nhiều so với thời kỳ trước.


03/01/2019 - trungnq

Tỷ giá không giảm thì đừng mong phát triển công nghệ 4.0.


02/01/2019 - bun