Các điều kiện kinh doanh hiện nay của Việt Nam ta mới chỉ tương đương là 2G, ước gì chính sách thể chế lên được 3G thôi thì Việt Nam có thể ra đường băng cất cánh lên theo 4G, cho nên không mơ ước gì 5G đâu?
15/01/2019 - Nguyên Hồng Hải