Đúng thế, tín dụng đen là "tội phạm", một mình tín dụng thông thường dù có cố gắng đến đâu cũng thể đẩy lùi được mà có thể tăng lên vì sẽ có trường hợp lợi dụng gói tín dụng này để tiếp tay cho tội phạm tín dụng đen, khi ngân hàng không thể kiểm soát được mục đích sử dụng vốn vay. Tín dụng ngân hàng nếu có đơn giản thủ tục cho vay, giảm thời hạn xét duyệt khoản vay thì cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu vốn chính đáng, mục đích sử dụng vốn rõ ràng. Vấn đề còn lại phải được giải quyết bằng nhiều giải pháp; trong đó cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân phát sinh nhu cầu tín dụng không chính đáng, không minh bach phải giữ vai trò chính.


23/01/2019 - van minh