Có nền móng chắc thì căn nhà mới vững. Thiếu một nền cứng thì nhảy cao làm sao được. Không cần mấy chấm gì cả cứ cái nào tốt hơn và phù hợp thì dùng cái đó.


07/02/2019 - Nam Hai

Đây là miếng mồi ngon để các vị có điều kiện chính trị được hưởng lợi công khai và làm giàu nhanh chóng nhất, giúp Việt Nam phân hóa giai cấp giàu nghèo nhanh và triệt để hơn.


08/02/2019 - Do lê hoàng