Luật hàng hải 2015 đã có chủ trương thành lập các Ban Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển thống nhất trong 1 khu vực 1 vùng đô thị vùng kinh tế. Nghị quyết Bộ chính trị số 43 về cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng có chủ trương thành lập Vùng đô thị Đà Nẵng từ Chân Mây - Đà nẵng - Điện Bản & Hội An & Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quy nhơn với đô thị Đà Nẵng là hạt nhân. Nghị quyết này cũng đồng ý triển khai nhanh DA cảng Liên Chiểu Đà Nẵng & thành lập Ban quản lý đầu tư & khai thác cảng biển của vùng này đặt tại Đà Nẵng.

Mạnh mẽ góp ý là cảng Tiên Sa Đà Nẵng không thể chỉ dành cho du lịch vì vô cũng lãng phí & nếu hủy hoại mang ra phân lô bán nền nó thì 1 tài nguyên quý giá của đất nước sẽ vĩnh viễn biến mất! Cho hỏi Ban quản lý thống nhất các cảng biển khu vực này sẽ quản lý các cảng biển nào, hoạt động như thế nào & khi nào hình thành?


03/02/2019 - Mô hình Ban quản lý đầu tư & khai thác cảng biển