Nghèo không phải là cái tội. Nhưng đã nghèo mà còn bắt con cái phải cống nạp để ăn nhậu thì là tội ác.


21/02/2019 - Phuong Lam