Kinh tế ngầm và thu nhập bất chính của quan chức làm méo mó nền kinh tế, nên để tính được phần này đề nghị kê khai tài sản toàn dân và công nhận tài sản toàn dân ( 1 lần ) sau đó coi là tài sản bất chính có thể tịch thu hoăc hình sự hóa vì chúng ta phải bình đẳng trước pháp luật.


20/02/2019 - nguyễn thanh danh