Có thể có một sự suy giảm kỹ thuật vào năm 2020 nhưng nó sẽ nhẹ và sẽ nới lỏng thị trường lao động.


27/03/2019 - Cormac O'Neill