Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giảm cơ chế dấu mộc, xin cho. Dẹp nạn xin đểu từ các thành phần hội đoàn. Tăng thuế nhưng dùng đúng chi đúng cho phát triển công thì không ai than. Giảm phát đáng sợ hơn lạm phát!


23/04/2019 - Anh Nguyễn Quý