Nói là cuộc chiến la không đúng, bởi về công nghệ Huawei (cũng như Samsung) là sản phẩm của khoa học và công nghệ chủ yếu người Mỹ sinh ra,... Hệt như thầy và trò. Cậu trò không (cố ý hoặc không hiểu hết) tự đánh giá mình quá hơn thầy, lại chơi khăm thầy (Bán hàng Mỹ cho Iran..), do thám thầy.... đương nhiên bị trừng trị...


25/05/2019 - Võ Văn Sự