Bài viết không nói rõ là Samsung tập trung vào thị trường chip di động.


25/07/2019 - Hải