Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc chống dịch nhưng bài viết gợi mở ra nhiều điều phải làm ngay từ bây giờ:

- Cơ quan thống kê tính tổng thiệt hại và ảnh hưởng về sản xuất kinh doanh từ các thành phần kinh tế, ngành kinh tế;

- Lượng hàng hóa khả năng suy giảm tăng trưởng năm 2019 và đưa ra các kịch bàn cho tăng trưởng năm 2019. Tôi đồng ý với tác giả là không thể đánh đổi ổn định vĩ mô (lạm phát) để lấy tăng trưởng;

- Điều tra xã hội học về khó khăn kinh tế, về sinh hoạt, cả về tâm lý của công dân ở các cấp độ tuổi khác nhau, nhất là học sinh sinh viên để làm bài học cho cả đợt dịch khác nữa;

- Trong khó khăn vì đại dịch Covid19 chính là lúc thúc đẩy cải cách hơn nữa về cơ cấu kinh tế, cơ cấu thị trường đầu vào đầu ra để giảm bớt rủi ro vì tập trung quá lớn vào một thị trường.

- Bài học lớn nhất ở đợt đại dịch này có lẽ là tính minh bạch của thông tin và khả năng dự báo của chúng ta cần nâng cao hơn nữa.


29/02/2020 - Xuân Hòe