nghiên cứu được cái chi? Chờ xem có hơn được cái bao bì và design?
06/03/2020 - vu