Họ dùng Bộ luật DS để phân tích khái niệm "sự kiện bất khả kháng" là không sai đâu. BLDS quy định rộng hơn.
25/03/2020 - Cong
Việc bất khả kháng. Bản thân người sử dụng lao động cũng không hề muốn sa thải người lao động, bởi hết dịch họ lại mất công tuyển dụng lại. Tuy nhiên nếu không làm vậy thì họ làm sao để tồn tại.
25/03/2020 - Bình

Nói Bộ Luật Lao Động không quy định dịch bệnh là nguyên nhân bất khả kháng là không đúng vì theo Điều 12 của Nghị định 05 (2015) thì "Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Do địch họa, dịch bệnh; b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".


25/03/2020 - Duc Hoang
Dịch bệnh tác động quá mạnh. Sản phẩm không bán được. Nguồn tài chính dự phòng ít. Vậy đương nhiên các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ, phải cho người lao động nghỉ việc, dẫu biết sau này tuyển dụng rất khó khăn.
25/03/2020 - Nhung
Nhiều người vẫn dùng từ "sa thải" đối với một số trường hợp phải nghỉ việc do tác động của dịch bệnh Covid-19. Đọc bài báo mới hiểu thêm nhiều điều.
25/03/2020 - Thùy