Điểm d Khoản 2 Điều 18 của Luật DN có quy định “cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước” không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Quy định này chỉ phù hợp với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối thì quy định này không phù hợp. Ví dụ: Công ty A là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước; trong bộ máy lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ của Công ty A có những người do các cổ đông khác cử làm đại diện tham gia quản lý Công ty A; theo quy định này của Luật DN thì những người đó không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp khác là không phù hợp.
22/04/2020 - Hai Phong
Theo Nghị quyết số 12-NQ/TW trong bài có dẫn, Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Luật DN cụ thể hóa việc “nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối” bằng tiêu chí “nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Theo tôi, chi phối là phải có quyền chi phối việc quyết định hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề quan trọng như: quyết định chiến lược phát triển doanh nghiệp, quyết định ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, quyết định bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp… Trong khi đó, theo Khoản 3 Điều 60 Luật DN thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành; và theo Khoản 1 Điều 144 của Luật DN thì các vấn đề như: thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại công ty… phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Do đó, tiêu chí nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là chưa đủ chi phối, mà để chi phối thì phải nắm giữ ít nhất 65% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
22/04/2020 - Hậu Đoàn
Đề nghị Luật DN cần bổ sung giải thích làm rõ khái niệm “cổ phần, phần vốn góp chi phối” được nêu trong Điểm đ Khoản 17 Điều 4, Điểm c Khoản 1 Điều 14, Điểm c Khoản 1 Điều 71, Khoản 4 Điều 83, Điểm d Khoản 1 Điều 160 để không phát sinh vướng mắc trong thực hiện.
22/04/2020 - PPN
Đối với tiêu chuẩn Kiểm soát viên (Điều 164) cần quy định kiểm sát viên không phải là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị->mục đích: nâng cao trách nhiệm bảo vệ cổ đông thiểu số.
22/04/2020 - S.D.