Việc tăng vốn thật ra cũng chẳng có nhiều ý nghĩa cho dù thực hiên đúng pháp luật hiện hành : Vay tiền chuyển vào tài khoản để báo cáo tăng vốn sau đó họp hội đồng quản trị công ty thông qua việc rút tiền từ tài khoản công ty đem trả nợ khoản đã vay ! Hài kịch vẫn còn dài dài nếu không có biện pháp
11/05/2020 - Hoanghoa