bài viết hay. Theo tôi dân số Việt nam đã quá đông. Tài nguyên đã khai thác gần hết. Ô nhiễm không khí, nước ... ngày càng lộ rõ. Nhà nước không nên khuyến khích sinh đẻ nữa.
17/05/2020 - nguyễn hải bình