Tôi thấy những vị tham gia tọa đàm "Chuẩn bị gì cho thời hậu covid-19". có nhiều suy nghĩ rất triết lý "Kinh tế chính trị học". Như Hội nhập kinh tế như cuộc đua, VN là cô gái đẹp nay đã già....Tôi nghĩ nôm na VN nên suy nghĩ câu nói: Không sợ thiếu, chỉ sợ phân phối không bằng.

 


24/05/2020 - Mai Thuc Le