Đường tỉnh đường huyện mà địa phương cũng gán là quốc lộ thì địa phương nào ham hố địa phương đó chịu tự trả chứ? Đây là giải pháp đúng đắn nhất để xử lý BOT vô tội vạ!
31/05/2020 - Cách xử lý BOT giao thông vô tội vạ dân phản ứng