Điều này có thể cho chúng ta kinh nghiệm về việc thu hút và bố trí các dự án FDI sao cho hài hòa giữa các vùng miền và địa phương để có thể đa dạng dạng hóa nguồn cung ứng ngay từ bên trong nội địa thay vì chỉ tập tung vào một số vùng trọng điểm sẽ có rủi ro cao hơn; thứ hai là vừa phát triển CN hỗ trợ nhưng cũng phải vừa có chiến lược thầm lặng phát triển các ngành CN, KH&CN, đổi mới sáng tạo để giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn từ bên ngoài từ đó gia tăng nội lực làm giảm các yếu tố rủi ro và phòng trừ được khủng hoảng khi có vấn đề không mong muốn.


31/05/2020 - lequi