Đà Nẵng đâu rồi, sao không tiếp thị những doanh nhân/ doanh nghiệp này ? Thành phố đáng sống phải biết đi trước một bước và nắm lấy cơ hội. Nhưng trước hết, phải biến Đà Nẵng là "thành phố Anh ngữ" !
19/06/2020 - Xuân Phong