Cần dung hóa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Chính quyền nên quản lý chặt chẽ để doanh nghiệp dệt nhuộm không xải thải bừa bãi
23/06/2020 - Lê Long
Đã có quá nhiều bài học từ việc doanh nghiệp dệt nhuộm, da giày xả thẳng chất thải ra sông rạch. Tôi ủng hộ các địa phương không tiếp nhận dự án đầu tư dệt nhuộm.
23/06/2020 - Phạm Khiết
Khi doanh nghiệp dệt nhuộm đầu tư thì cần giám sát chặt việc xử lý nước thải và chế tài mạnh nếu họ vi phạm. Nếu giám sát chặt thì không sợ ô nhiễm môi trường, địa phương có nguồn thu, môi trường vẫn bảo vệ được như ở các nước lân cận.
23/06/2020 - Trường Nam