Đại hội cổ đông của doanh nghiệp về nguyên tắc không được mời các vị chức sắc quản lý nhà nước đến dự và phát biểu, kể cả chỉ đạo và ủng hộ tinh thần. Bởi vì nó vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Chức trách của quản lý nhà nước là gìn giữ môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Hàng không VN hiện nay nếu nói về mức độ cạnh tranh thì chưa phải là khốc liệt như các nước khác, nhưng không vì vậy mà chúng ta làm trái thông lệ quốc tế.


01/07/2020 - Phương Dung