Số doanh nghiệp ngừng/dừng hoạt động tăng lên là thực tế phải chấp nhận. Lúc này vai trò của hộ kinh doanh lại là quan trọng hơn bởi vì sự linh hoạt và sức chịu đựng cao. Đây cũng là nguồn lực để bổ sung cho số doanh nghiệp rời bỏ thị trường.


30/06/2020 - An Bình