công ty tôi cũng đang đà phá sản, lấy tiền đâu tôi mua sắm với du lịch?
15/07/2020 - bảo