Họ định sáp nhập nhưng khi họ thấy chưa đủ độ chín thì họ sẽ dừng lại. Thời buổi khó khăn, mọi quyết định chắc chắn được suy tính lại.
20/07/2020 - Mai
Vậy là quyết định sáp nhập không thành rồi. Vẫn cứ tưởng hai ông lớn sáp nhập để lớn mạnh hơn. Tuy nhiên theo tôi nghĩ sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.
20/07/2020 - Minh Anh
Nguyên nhân bất thành đương nhiên do các cổ đông lớn rồi. Họ không tìm được tiếng nói chung thì làm sao sáp nhập.
20/07/2020 - Vân