China kích giá bằng vô số lệnh mua siêu nhỏ đấy. Họ đang muốn xả vàng kém phẩm chất trong kho cho dân của họ hoặc những người tham lam. Hãy cảnh giác.
24/07/2020 - Bio